MADOVEC

MADOVEC

PRÍSPEVKY Z MAGISTRÁTU HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY

E-mail Tlačiť PDF

V roku 2020 nám Magistrát hlavného mesta Bratislavy z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave schválil tri žiadosti:

1. Výroba kulís a kostýmov počas koronakrízy

2. Poznaj históriu našich predkov - Banská Štiavnica

3. Aj staré je moderné - workshop pre deti a mládež

ĎAKUJEME

 

Máme nové kroje a valašky

E-mail Tlačiť PDF

Počas tohto kalendárneho roka sme sa za finančnej pomoci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pokúsili doplniť kroje a rekvizity pre náš folklórny súbor.


Projektom s názvom Doplnenie krojovej výbavy FS Madovec sme chceli doplniť chýbajúce rekvizity a časti krojov. Projekt bol určený pre deti vo veku 6-18 rokov, ktoré tancujú vo folklórnom súbore Madovec. Všetky deti sú deti s postihnutím (sluchové, rečové, viacnásobné). Väčšina detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pomocou finančných prostriedkov sme obohatili krojovú výbavu súboru o kroje, resp. časti krojov z Myjavskej oblasti a dokúpili sme pomôcky na vystúpenia.Ešte nám čo-to chýba, ale aj v budúcom roku sa budeme snažiť zohnať peniažky a doplniť našu krojovú výbavu. Veľmi sa tešíme, že chlapci majú nové valašky a dievčatá košíky, lopáre a varechy.


 

Aby inklúzia nebolo len slovo – Tanec nepotrebuje slová

E-mail Tlačiť PDF

 

Počas jesenných dní 12.-15.10.2017 sme sa zúčastnili víkendového pobytu v oblasti Stredného Slovenska. Navštívili sme charakteristické miesta v tejto oblasti (videli sme múzeum SNP, historické centrum Banskej Bystrice, prírodovedné múzeum) a tiež folklórny festival Bystrická folklórna haravara 2017, ktorého súčasťou boli aj tanečné dielne.

Podstatou projektu bolo vytvoriť kamarátske vzťahy medzi deťmi z intaktnej populácie a deťmi so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomocou výletov a tanca sme dokázali, že ľudia si dokážu porozumieť aj bez slov a dokážu sa zabávať aj s ľuďmi, ktorí sú na inej strane komunity. Prvotným cieľom predloženého projektu bolo skvalitnenie vzťahu medzi deťmi s rôznymi postihnutiami a deťmi z intaktnej populácie. Nadviazanie komunikácie a priateľských vzťahov, vytvorenie komunikačných systémov medzi deťmi, vytvorenie tvorivého prostredia pomocou kultúrnych aktivít. Toto všetko sa nám, aspoň v našom malom kolektíve, podarilo.

O integrácii a inklúzii sa často a veľa píše, no menej sa pre túto oblasť realizuje aktivít, pri ktorých by deti z intaktnej populácie zistili, že neznáme neznamená zlé. Často sa stretávame so situáciami, kedy by sa deti s postihnutím rady priali do komunikácie a aktivít s bežnými deťmi – no nevedia ako na to. Projekt bol prínosom pre vytvorenie vzťahov a priateľstiev medzi svetom „normálnych“ detí a svetom detí s postihnutím a sme vďačný Magistrátu hlavného mesta Bratislavy za finančnú podporu, vďaka ktorej sa projekt mohol zorganizovať.

 

 

Inkluzívne tanečné sústredenie

E-mail Tlačiť PDF

Inkluzívne tanečné sústredenie sme realizovali v dňoch 8.-10.6.2018 v príjemnom prostredí hotela Hviezda v Dudinciach. Hotel bol vybraný zámerne vzhľadom k jeho možnostiam využitia priestorov nie len na tanečné nácviky, ale aj večernú relaxáciu a športové vyžitie v bazéne.

Projekt bol určený pre deti vo veku 8-16 rokov. V prvom rade to boli deti, ktoré tancujú vo folklórnom súbore Madovec. Všetky tieto deti sú deti s rôznym druhom postihnutia (sluchové, rečové, viacnásobné). Väčšina detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia a na výlety, resp. pobyty mimo školy a školského zariadenia sa dostávajú len sporadicky. Rovnako bol projekt určený pre skupinu detí z intaktnej populácie. Deti z intaktnej populácie mali možnosť spolupracovať s deťmi s postihnutím pri nácvikoch a prezentácii folklórneho programu. Do projektu sme zapojili deti z intaktnej populácie, ktoré majú aspoň aké-také skúsenosti s ľudovým tancom, čiže deti, ktoré navštevujú bratislavské detské folklórne súbory (v tomto konkrétnom prípade to boli štyri deti z DFS Hájenka, štyri deti z DFS Prvosienka a šesť detí z DFS Malíček).

Tanečné sústredenie sme organizovali z dôvodu rozvíjania vzťahov detí s postihnutím s deťmi z intaktnej populácie, ďalej na nadobúdanie pozitívnych zážitkov postihnutých detí zo sveta bežnej populácie a na rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií tak postihnutých detí ale aj detí z intaktnej populácie.

Organizácia tanečného sústredenia sa nám podarila aj vďaka finančnej podpore Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.


 

Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II.

E-mail Tlačiť PDF

Deti z Bratislavy a okolia vo veku 8 - 15 rokov sa 06.10. – 08.10.2017 zúčastnili na projekte Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II. Tento projekt bol pokračovaním veľmi úspešnej realizácie rovnakého projektu z júna 2017. Deti, pre ktoré bol projekt zameraný, využívajú svoj voľný čas najčastejšie pri počítačoch a vymoženostiach IKT, menej sa venujú športu a len veľmi málo majú prehľad o kultúrnej minulosti Slovenska a folklóre. Pomocou projektu sme deťom priblížili život našich predkov, ich zvyky a remeslá, ktoré našich predkov živili. Zúčastnené deti „modernej doby“ sa dokázali štyri dni hrať bez využitia mobilných telefónov a počítačov. Maximálne využívali pobyt v prírode a zistili, že športové aktivity a tvorivé dielne v kolektíve sú dobrou náhradou za počítačové hry. Počas pobytu si deti vyskúšali remeslá – košikárstvo, výšivkárstvo, kožiarstvo, drevárstvo – vyrábali si tradičné vianočné ozdoby. Naučili sa aj vypaľovať do dreva a kože a mnohé iné. Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity a základy ľudového tanca. Na projekte sa zúčastnilo 20 osôb – 17 detí a traja pedagogický pracovníci. Náš projekt bol podporený finančnou dotáciou z grantového programu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Dotácia mesta bola využitá na ubytovanie pre deti aj pedagógov. Finančné náklady na stravu a cestu boli hradené zo zdrojov FZ Madovec a príspevkov rodičov zúčastnených detí.

 

 

 


Stránka 1 z 2