MADOVEC

MADOVEC

Inkluzívne tanečné sústredenie

E-mail Tlačiť PDF

Inkluzívne tanečné sústredenie sme realizovali v dňoch 8.-10.6.2018 v príjemnom prostredí hotela Hviezda v Dudinciach. Hotel bol vybraný zámerne vzhľadom k jeho možnostiam využitia priestorov nie len na tanečné nácviky, ale aj večernú relaxáciu a športové vyžitie v bazéne.

Projekt bol určený pre deti vo veku 8-16 rokov. V prvom rade to boli deti, ktoré tancujú vo folklórnom súbore Madovec. Všetky tieto deti sú deti s rôznym druhom postihnutia (sluchové, rečové, viacnásobné). Väčšina detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia a na výlety, resp. pobyty mimo školy a školského zariadenia sa dostávajú len sporadicky. Rovnako bol projekt určený pre skupinu detí z intaktnej populácie. Deti z intaktnej populácie mali možnosť spolupracovať s deťmi s postihnutím pri nácvikoch a prezentácii folklórneho programu. Do projektu sme zapojili deti z intaktnej populácie, ktoré majú aspoň aké-také skúsenosti s ľudovým tancom, čiže deti, ktoré navštevujú bratislavské detské folklórne súbory (v tomto konkrétnom prípade to boli štyri deti z DFS Hájenka, štyri deti z DFS Prvosienka a šesť detí z DFS Malíček).

Tanečné sústredenie sme organizovali z dôvodu rozvíjania vzťahov detí s postihnutím s deťmi z intaktnej populácie, ďalej na nadobúdanie pozitívnych zážitkov postihnutých detí zo sveta bežnej populácie a na rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií tak postihnutých detí ale aj detí z intaktnej populácie.

Organizácia tanečného sústredenia sa nám podarila aj vďaka finančnej podpore Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.


 

Aby inklúzia nebolo len slovo – Tanec nepotrebuje slová

E-mail Tlačiť PDF

 

Počas jesenných dní 12.-15.10.2017 sme sa zúčastnili víkendového pobytu v oblasti Stredného Slovenska. Navštívili sme charakteristické miesta v tejto oblasti (videli sme múzeum SNP, historické centrum Banskej Bystrice, prírodovedné múzeum) a tiež folklórny festival Bystrická folklórna haravara 2017, ktorého súčasťou boli aj tanečné dielne.

Podstatou projektu bolo vytvoriť kamarátske vzťahy medzi deťmi z intaktnej populácie a deťmi so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomocou výletov a tanca sme dokázali, že ľudia si dokážu porozumieť aj bez slov a dokážu sa zabávať aj s ľuďmi, ktorí sú na inej strane komunity. Prvotným cieľom predloženého projektu bolo skvalitnenie vzťahu medzi deťmi s rôznymi postihnutiami a deťmi z intaktnej populácie. Nadviazanie komunikácie a priateľských vzťahov, vytvorenie komunikačných systémov medzi deťmi, vytvorenie tvorivého prostredia pomocou kultúrnych aktivít. Toto všetko sa nám, aspoň v našom malom kolektíve, podarilo.

O integrácii a inklúzii sa často a veľa píše, no menej sa pre túto oblasť realizuje aktivít, pri ktorých by deti z intaktnej populácie zistili, že neznáme neznamená zlé. Často sa stretávame so situáciami, kedy by sa deti s postihnutím rady priali do komunikácie a aktivít s bežnými deťmi – no nevedia ako na to. Projekt bol prínosom pre vytvorenie vzťahov a priateľstiev medzi svetom „normálnych“ detí a svetom detí s postihnutím a sme vďačný Magistrátu hlavného mesta Bratislavy za finančnú podporu, vďaka ktorej sa projekt mohol zorganizovať.

 

 

Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti

E-mail Tlačiť PDF

Deti z Bratislavy a okolia vo veku 10 - 13 rokov, ktorý navštevujú Základnú školu na Hlbokej ceste 4 v Bratislave sa zúčastnili na projekte s názvom „Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti“. Projektu sa zúčastnilo 14 detí a dvaja pedagogický pracovníci. Zámerom projektu bolo priblížiť týmto deťom život našich predkov, ich zvyky a remeslá, ktoré našich predkov živili. Na realizáciu projektu sme získali finančný príspevok z grantového projektu Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.


Pobytový tábor sme zorganizovali v dňoch 20. - 23. 6. 2017 v areáli kúpaliska v Štúrove v priestoroch školy v prírode. Ubytovanie a stravu sme zabezpečovali prostredníctvom CK CERES, ktorá má veľké skúsenosti s pobytmi detí a žiakov a ich ponuka je cenovo prijateľná. Dôvodom na realizáciu podujatia bolo nevhodné trávenie voľného času detí vo veku 10-13 rokov, ktoré vedie k znižovaniu až vytrácaniu sa osobnej komunikácie medzi deťmi. Deti, pre ktoré bol projekt určený, sa síce stretávajú počas dňa v jednej budove školy no nepoznajú sa, nekomunikujú medzi sebou, vytvárajú si skupinky. Situácia vedie ku konfliktným situáciám, stretom, k utiahnutiu sa submisívnejších žiakov do úzadia. Počas pobytu si deti vyskúšali remeslá – drevárstvo a kožiarstvo – naučili sa vypaľovať ornamenty do dreva a kože. Oboznámili sa s tvarmi a farebnosťou ľudových výšiviek, navrhovali vlastné motívy výšiviek, ktoré vystrihovali do papierových šablón a následne otláčali na textilné tričká. Prekvapením pre nás (realizátorov) bolo, že aj napriek prevažne chlapčenskému kolektívu sa do tejto aktivity, bez akéhokoľvek zaváhania, zapojili všetky zúčastnené deti. Chlapcom sa naozaj darilo a úlohy sa zhostili lepšie ako niektoré dievčatá. Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity – futbal, plávanie, súťažné hry v bazéne a pod. Potvrdil sa pozitívny vplyv pobytových výletov s tematicky orientovanými aktivitami na kolektív detí, na jeho súdržnosť a na rozvíjanie spolupráce a komunikácie zúčastnených detí.

 


 

 

Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II.

E-mail Tlačiť PDF

Deti z Bratislavy a okolia vo veku 8 - 15 rokov sa 06.10. – 08.10.2017 zúčastnili na projekte Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II. Tento projekt bol pokračovaním veľmi úspešnej realizácie rovnakého projektu z júna 2017. Deti, pre ktoré bol projekt zameraný, využívajú svoj voľný čas najčastejšie pri počítačoch a vymoženostiach IKT, menej sa venujú športu a len veľmi málo majú prehľad o kultúrnej minulosti Slovenska a folklóre. Pomocou projektu sme deťom priblížili život našich predkov, ich zvyky a remeslá, ktoré našich predkov živili. Zúčastnené deti „modernej doby“ sa dokázali štyri dni hrať bez využitia mobilných telefónov a počítačov. Maximálne využívali pobyt v prírode a zistili, že športové aktivity a tvorivé dielne v kolektíve sú dobrou náhradou za počítačové hry. Počas pobytu si deti vyskúšali remeslá – košikárstvo, výšivkárstvo, kožiarstvo, drevárstvo – vyrábali si tradičné vianočné ozdoby. Naučili sa aj vypaľovať do dreva a kože a mnohé iné. Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity a základy ľudového tanca. Na projekte sa zúčastnilo 20 osôb – 17 detí a traja pedagogický pracovníci. Náš projekt bol podporený finančnou dotáciou z grantového programu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Dotácia mesta bola využitá na ubytovanie pre deti aj pedagógov. Finančné náklady na stravu a cestu boli hradené zo zdrojov FZ Madovec a príspevkov rodičov zúčastnených detí.

 

 

 

Madovec a Malíček v Maďarsku

E-mail Tlačiť PDF

V lete (auguste) sa členovia FS Madovec a členovia DFS Malíček zúčastnili na festivale v Maďarsku.

Počas festivalových dní sme navštívili mnohé miesta v okolí Balatónu. Vystupovali sme každý deň pred mnohými divákmi, ktorí nám tlieskali.

Okrem našej práce - vystúpení - sme mali možnosť aj vidieť rôzne pamiatky, Kaposvar, vystúpenie jazdcov na koňoch, kúpali sme sa na termálnom kúpalisku ale aj v Balatóne, zúčastnili sme sa na sprievode v mestečku BalatonBoglár.  Naše vystúpenia sa určite páčili. Našli sme si aj kamarátov z iných krajín. Na internáte sme bývali spolu s deťmi z Poľska, Lotyšska a Maďarska. Nevadilo nám, že nevieme cudziu reč, rozprávali sme sa "rukami - nohami". Našťastie posunkovej reči rozumejú všade na svete.

Tento zájazd sme mohli absolvovať vďaka príspevku z grantového programu Pro Slovakia Ministerstva kultúry SR.

 

 


Stránka 3 z 3